2022-11-20

FELHÍVÁS: Publikációs lehetőség a 2022-es Űrtan Évkönyvben

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) működésének kezdeteitől fogva, 1961 óta jelenteti meg Asztronautikai Tájékoztató című kiadványát, amely az elmúlt években – megújult, kibővített formában – Űrtan Évkönyv címmel látott napvilágot. A kiadvány kiemelt célja a MANT elmúlt időszaki tevékenységének bemutatása. Emellett a terjedelem jelentős részében fórumot teremtünk arra, hogy az űrkutatás szakterületein és határterületein dolgozó hazai kutatók, szakemberek magyar nyelven bemutathassák legújabb eredményeiket.

Magyar nyelvű szakfolyóiratok híján a hazai publikációs lehetőségek igen korlátozottak. Az eredmények itthoni megismertetése – amire az Űrtan Évkönyv lehetőséget kínál – érdeke a támogatásra váró kutatóknak, de a színvonalas ismeretterjesztésre fogékony nagyközönség számára is hiánypótló.

Az Űrtan Évkönyv 2022 (az Asztronautikai Tájékoztató 74. száma, HU ISSN 1788-7771) a tervek szerint 2023 elején jelenik meg. Az elmúlt évek sikerére való tekintettel ismét meg szeretnénk nyitni az Űrtan Évkönyvet egy szélesebb szerzői körnek, ezért nyilvános felhívás keretében meghirdetjük ezt a publikációs lehetőséget a hazai (illetve magyar nyelven író) űrkutató szakemberek számára. Külön is felhívjuk a doktori tanulmányaikat végző fiatalok figyelmét erre a publikációs formára.

Az Űrtan Évkönyv terjesztése elektronikus formában történik, a MANT honlapján keresztül. Anyagi lehetőségeink függvényében – bár ez az előző Évkönyv esetén nem sikerült – tervezzük a kiadvány nyomtatott változatának elkészítését is, amely így eljuthat a MANT tagjaihoz és a hazai űrkutatási intézményekhez.

A publikáció megjelentetése a szerző(k) számára költséggel nem jár. A szakmai lektorálással és szerkesztéssel járó feladatokat a MANT teljes egészében magára vállalja.

A megjelentetni kívánt cikkektől elvárt tartalmi követelmények:

  • Az űrkutatással kapcsolatos bármely tudományág (például emberes űrrepülések műszaki, biológiai, élettani, pszichológiai vonatkozásai; Naprendszer-kutatás, űrfizika, űrcsillagászat; műholdas távérzékelés, távközlés, navigáció, kozmikus geodézia, geofizika; világűrjog) területén elért saját, hazai (vagy magyar részvétellel született nemzetközi) kutatási eredmény.
  • Magyar nyelven korábban még nem jelent meg. (Esetleges saját idegen nyelvű tudományos közlemény magyarra átültetett, színvonalas ismeretterjesztő változata nem kizáró ok.)
  • Összeállítása és nyelvezete olyan legyen, hogy ne csak a szűk szakterületen dolgozók, hanem egy általános tudományos műveltséggel rendelkező, de más témákban jártas közönség számára is érthető legyen. Így biztosítható az eredmények széles körű megismertetése.
  • Egy adott szűkebb szakterület legújabb eredményeit bemutató, összefoglaló (review) jellegű cikkeket is szívesen fogadunk.

Formai követelmények:

  • A tudományos publikációktól általában elvárt alapelemek és felépítés (cím, szerzők és intézmények listája, tartalmi kivonat, fejezetekre való tagoltság, irodalomjegyzék, stb.)
  • A szöveget Microsoft Word (doc, docx) vagy Open Office (odt) formátumban várjuk.
  • A lapméret B5-ös. A cikkek terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 10 oldalt (összefoglaló jellegű cikk esetén a 15 oldalt).
  • Az illusztrációkat elektronikus formátumban a dokumentumba ágyazva is, és külön fájlokban is kérjük beküldeni. Az Ûrtan Évkönyv elektronikus változatában lehetőség van színes ábrák megjelentetésére, de a nyomtatott kiadványra való tekintettel ezeknek fekete-fehér változatban is pontosan értelmezhetőknek kell maradni.

A kéziratok beküldésének határideje 2023. január 31. A beküldést az evkonyv@mant.hu címre, e-mail mellékletben kérjük. Ugyanitt kérhető további felvilágosítás.

A cikkek elfogadásáról, esetleges tartalmi korrekciós javaslatokról a MANT által felkért szakértők (bírálók) javaslata alapján az Űrtan Évkönyv szerkesztője dönt.

Honlapunkon, az Űrtan Évkönyv oldalán a korábbi évek köteteinek pdf változata is hozzáférhető, egészen 2006-ig visszamenően.