Diákpályázat

Vissza

Adatkezelési tájékoztató

A MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG (MANT) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A MANT RAJZPÁLYÁZATTAL ÉS A MANT DIÁKPÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN

Letölthető pdf

A Magyar Asztronautikai Társaság (Rövidítve a továbbiakban: MANT vagy Adatkezelő; székhelye: 1044 Budapest, Ipari Park u. 10.; Adószám: 19011084-1-41) az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket az általa szervezett MANT Rajzpályázattal és MANT Diákpályázattal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

A MANT 2022. 10. 12-én hirdeti meg a 2022/2023-as MANT Rajzpályázatot és MANT Diákpályázatot (a továbbiakban: Pályázat). A Versenyre a diákok egyénileg, vagy 2-4 fős csapatokban nevezhetnek.

A Verseny részletes kiírását és feltételeit a MANT honlapján található Pályázati feltételekben szabályozza a MANT.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Pályázattal kapcsolatosan a Pályázatban résztvevők személyes adatainak kezeléséről ad tájékoztatást. A MANT-tal, egyéb tevékenységével és egyéb adatkezelésével kapcsolatosan a MANT Honlapján megtalálható adatkezelési tájékoztató nyújt tájékoztatást és alkalmazandó.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a MANT bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a Pályázat honlapján (a továbbiakban: Honlap) kerül közzétételre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

1.       AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Magyar Asztronautikai Társaság

Székhely:            1044 Budapest, Ipari Park u. 10

Adószám:           19011084-1-41

Nyilvántartja:        Fővárosi Törvényszék, a 0100/60437/1989/604371989 számon

Képviseli:            Arnócz István főtitkár, elérhetőségei az Adatkezelő elérhetőségein

E-mail:                  iroda@mant.hu

Tel:                        +36 20 9352 114 (titkárság)

2.         MILYEN SZEMÉLYES ADATAIT, MEDDIG KEZELJÜK A VERSENYBEN, MIRE HASZNÁLJUK ŐKET, ÉS MILYEN FELHATALMAZÁS ALAPJÁN?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a)       a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c)       a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás a jelen adatkezelési tájékoztató alapján, akkor az érintett a hozzájárulását önkéntesen adja meg, hozzájárulását pedig bármikor jogosult szabadon visszavonni. A hozzájárulást az érintett a pályázat feltöltése során a hozzájáruló nyilatkozat elfogadására vonatkozó mondat kipipálásával tudja megadni és azt az iroda@mant.hu email címre küldött levéllel tudja visszavonni.

Ha egy adatkezelési cél az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelő a lenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérelem esetén rendelkezésre bocsátja.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az esetleges iratmásolást előíró jogszabályi kötelezettségről az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, mielőtt az iratot lemásolná.

Ha az adatkezelés időtartamaként a jelen adatkezelési tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - „Ptk.” - 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított egyéves - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)).

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („Sztv.”) meghatározott 8 éves adatmegőrzési idő onnantól számítandó, hogy az adott évben felmerült egy, az adathoz kapcsolódó könyvelési tétel vagy a beszámoló/könyvelés bármilyen módon az adott adatra támaszkodott.

Az adóügyi bizonylatok alátámasztásául szolgáló adatokat az adóbevallási határidővel megegyezően 5+1 évig szükséges megőrizni (tehát: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni) az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3), 202. § (1) alapján.

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

2.1. A Versenyre való jelentkezéssel és a Versenyben való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

A Versenyre való jelentkezéskor a Verseny résztvevője az alábbi adatait adja meg, amelyeket a Verseny során az Adatkezelő az alábbi célra kezel:

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Pályázatra jelentkező személy: diák és  tanár (pedagógus/ szülő)

Név*

Pályázatra jelentkezés

Pályázat lebonyolítása

Kommunikáció, érintett értesítése a Pályázattal kapcsolatban

Érintett azonosítása

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

Pályázati cím*

Pályázatra jelentkezés

Pályázat lebonyolítása

Kommunikáció, érintett értesítése a Pályázattal kapcsolatban

Érintett azonosítása

 

 

 

Születési év* (csak diák esetén)

Pályázatra jelentkezés

Érintett azonosítása

 

Oktatási intézmény neve és címe

Tanulói jogviszony ellenőrzése

Pályázatra jelentkezés

Iskola nevének megjelenítése az érintettel kapcsolatban

telefonszám*

Kommunikáció a Pályázattal kapcsolatban, az érintett értesítése

e-mail cím*

Kommunikáció a Pályázattal kapcsolatban, az érintett értesítése

 

 

 

 

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Versenyben részt venni nem lehetséges.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén adatai kezelése a Pályázatban nem lehetséges, ezért az érintett a Pályázatban nem vehet részt.

Az Adatkezelő a fenti természetes személyazonosító adatokat (név, postai cím) igény- és jogérvényesítési célra a Verseny záró időpontját követő 5 éves elévülési időn belül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek jogalapon kezeli tovább a hozzájárulás visszavonása esetén. Az érintettet ebben az esetben tiltakozási jog illeti meg a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben. A jogos érdek megjelölése: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben a Pályázattal és az érintett Pályázattal kapcsolatos részvételével, magatartásával kapcsolatban ellene bármilyen igény- és jogérvényesítési eljárás indul, vagy ha az Adatkezelő kíván ilyen igény- és jogérvényesítési eljárást megindítani, az Adatkezelő számára az eljárás megindításához, illetve az abban történő védekezéshez szükséges személyes adatok rendelkezésre álljanak és bizonyítékként felhasználhatók legyenek, mivel ezek nélkül az eljárás nem indítható meg, illetve a megindult eljárásban a védekezés nem lehetséges és az az Adatkezelőnek hátrányt és végső soron kárt okozna.

2.2. A nyertes versenyző adatainak kezelése

A nyertes versenyzőknek a 2.1. pontban meghatározott, kötelező adatkörökön felül az alábbi, további adatainak szolgáltatása szükséges a nyereményekhez kapcsoló adóterhek és esetleges kapcsolódó járulékok, közterhek megfizetése, bevallása és adóigazolás kiállítása céljából:

 

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Természetes személyazonosító adatok* (név, lakcím, anyja neve)

Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése: Számvit. tv. és Art. fenti idézett rendelkezései

Adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében: az adatmegőrzési idő annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).

 

Számviteli bizonylatok esetén: 8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és a partner közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Adóazonosító jel*

Személyi igazolvány száma*

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

2.3. Meghatalmazott útján történő nyeremény átvétel esetén történő adatkezelés

Ha a nyertes versenyző a nyereményét meghatalmazott útján veszi át, az Adatkezelő kezeli a meghatalmazott alábbi személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség alapján, ahol a jogi kötelezettséget előíró jogszabályok az alábbiak:

A Ptk. 6:11. § (1) és (2) bekezdése szerint más személy útján is lehet jognyilatkozatot tenni, a képviselő által tett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. A képviseleti jog  meghatalmazáson alapulhat.

A Ptk. meghatalmazásra vonatkozó 6:15. § -a szerint:

(1) A meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat. A meghatalmazást a képviselőhöz, az érdekelt hatósághoz, bírósághoz vagy ahhoz a személyhez kell intézni, akihez a meghatalmazás alapján a képviselő jognyilatkozatot jogosult tenni.

(2) A meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján megtehető jognyilatkozatra előír.

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Nyeremény-átvételi meghatalmazott

név*

 

Nyereményt átvevő meghatalmazott azonosítása, meghatalmazás tárolása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

A nyeremény átvételét követő 5 éves elévülési időn belül

lakcím*

2.4. A meghatalmazáson szereplő tanúk adatainak kezelése

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Nyeremény-átvételi meghatalmazott tanú

név*

Meghatalmazás tárolása a meghatalmazott jogosultságának igazolására

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

A nyeremény átvételét követő 5 éves elévülési időn belül

lakcím*

Meghatalmazás tárolása a meghatalmazott jogosultságának igazolására

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül  nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

Jogos érdek megjelölése: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben meghatalmazott veszi át a nyertes versenyző nevében a nyereményt, úgy a meghatalmazást az Adatkezelő megtekintse és azt tárolja, rajta a meghatalmazotti tanúk adataival együtt. A kezelt adatok köre szűk, csak a személyazonosításhoz szükséges adatkört öleli fel, így a meghatalmazotti tanúk alapvető jogai és szabadságai aránytalanul nem sérülnek.

Az érintett a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a MANT-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében.

A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést az Adatkezelő fenti e-mail címén kell előterjeszteni. 

2.5. Az érintett személyek adatvédelmi jogai érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő adatkezelést végez akkor is, amikor az érintettek adatvédelmi jogaikat gyakorolják az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban. Az Adatkezelő az alábbi adatkezelést végzi ebben az esetben:

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az érintett személyek adatvédelmi jogai érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett egyéb lépések dokumentálása.

Az Adatkezelőhöz érkező adatvédelmi megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: az Adatkezelőhöz forduló természetes személyek / jogi személyek vagy egyéb szervezetek esetén a kapcsolattartó személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkeresés tartalma, valamint a megkereséssel kapcsolatban tett lépések és a megkereséssel kapcsolatban készült dokumentumok. Például: ha az érintett e-mailben kéri az összes adata törlését a GDPR alapján, és ezt teljesíti is z Adatkezelő, akkor magát a törlést kérő e-mailt ettől függetlenül megőrzi.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

 

 

2.6. Adatkezelés az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása érdekében

Az Adatkezelő jogszabályi előírás alapján köteles a hozzájárulásokat nyilvántartani, ezzel kapcsolatosan az alábbi adatkezelést végzi:

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása

 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés a Szolgáltatóra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 7. cikk (1) szerint, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha a Szolgáltató valamely adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapult, a Szolgáltató az adott hozzájárulást archiválja. Ennek célja, hogy a hozzájárulás jogszerűsége bármikor igazolható legyen. Ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató a visszavonó nyilatkozatot (és az azzal kapcsolatos kommunikációt) is megőrzi. Ennek célja, hogy a Szolgáltató mindig tisztában legyen azzal, hogy egy érintett visszavonta hozzájárulását egy meghatározott adatkezeléshez.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

 

 

2.7. Adatkezelés az adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását) céljából

Az Adatkezelő jogszabályi előírás alapján nyilvántartja az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos információkat, amely során az alábbi adatkezelést végzi:

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását)

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 33. cikk (5) alapján az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizze a GDPR követelményeinek való megfelelést.

Az érintett személyeknek az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó személyes adatai.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

 

3.       ADATTOVÁBBÍTÁSOK ÉS ADATFELDOLGOZÓK

A MANT a fenti személyes adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe és az alábbi önálló adatkezelőknek továbbít adatokat az érintettekről:

3.1. Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adataid továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

Szabolcsi Péter e.v. (1174 Budapest, Árpád fejedelem utca 9/b

A Pályázat Honlapjának fejlesztése, karbantartása, amely során hozzáfér a Honlapon keresztül megadott személyes adatokhoz.

3.2. Adattovábbítások önálló adatkezelő címzettjei

Személyes adatait a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződés alapján:

Adattovábbítás címzettje

Továbbított adatok kategóriája

Megbízott könyvelő cég neve: HALUS SPONTÁN Bt.

Székhelye: 1026 Budapest,  Pasaréti út 139/B 2/8

Könyvelési feladatok ellátásához szükséges adatok

Jogi képviselő, ügyvéd, ügyvédi iroda

Jogi tanácsadás ellátásához szükséges adatok, az ügyvéd, Ügyvédi Iroda, jogi képviselő személye konkrét esetben kerül eldöntésre, előre nem megállapítható

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Pályázat támogatója, a támogatás nyújtásához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra.

 

4.       MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZOK GYAKORLÁSÁT?

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4.1          Az érintett hozzáférési joga

(1)                Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)              az adatkezelés céljai;

b)             az érintett személyes adatok kategóriái;

c)              azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d)             adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)             az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)               valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)              ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)             automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2)                Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3)                Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

4.2          A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3          A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)                Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)              a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)             az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)              az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)             a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)             a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)               a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)                Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)                Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a)                   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)                  a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)                   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)                  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4          Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)                Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a)                   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)                  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)                   az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)                  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)                Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)                Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

4.5       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

4.6       Az adathordozhatósághoz való jog

(1)                Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:

a)                  az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b)