A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2004. július-augusztus
Archívum

2004. VII-VIII. szám július-augusztus

Programjaink

Idõpont: 2004. szeptember 28. 17.00
Helyszín: A Barátság Háza (Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.)
Kereszturi Ákos: A Cassini eredményeirõl

Program-elõzetes

ÛRNAP 2004
Idõpont: 2004. október 15. 9.00 – 13.00.
Helyszín: ELTE TTK északi lágymányosi tömb, Gömb aula (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/a.)

IV. Ifjúsági Fórum
Idõpont: 2004. október 26. 13-16 óra (a rendezvény zártkörû, belépés csak a meghívottak részére; ám a további ifjú érdeklõdõk a both@hso.hu drótposta-címen elõzetesen konzultálhatnak az esetleges részvételükrõl)
Helyszín: Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Budapest

Örvendetes pályázati hír, hogy a Magyar Ûrkutatási Irodán keresztül az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz pályázatunk részteljesítése alapján a pályázati összeg felét megkaptuk. Ezt megköszönjük mindazoknak, akik szerepet vállaltak abban, hogy az elsõ félévi terveink maradéktalanul teljesültek.

Lezajlott sikerrel a XI. Magyar Ifjúsági Ûrtábor. Errõl a következõ számunkban szeretnénk bõvebben is beszámolni.

Az Elnökség június 22-ei ülésén történt:

Az Elnökség

· összeállította a Közgyûlés napirendjét;
· javaslatot tett az ez évi MTESZ kitüntetések személyeire vonatkozóan;
· megállapodott az idei második félév rendezvényeinek programját illetõen. Ezen belül részletesen tárgyalták az ÛRTANítás rendezvény látogatottságának növelését szolgáló törekvéseket;
· megbeszélte a Civil Szigetre tervezett bemutatkozásával kapcsolatos teendõket. A rendezvény szervezésének helyzetérõl Bacsárdi László számolt be.
· Almár Iván bejelentette, hogy 2005 márciusában Magyarországon tartja meg konferenciáját a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia Impact of Space on Society címmel. Ebben a MANT is közremûködik;
· Kelemen János beszámolt az Ûrszimulátor letelepítésérõl, amely az Uránia Csillagvizsgálóban történik. Szó volt arról is, az Ûrszimulátor miként jelenjék meg a kiskunhalasi ûrtáborban;
· Both Elõd tájékoztatta az Elnökséget az Informatikai Minisztérium táborairól (amelyrõl az értesítõt a júniusi körlevelünkhöz mellékeltük – az ügyvezetõ megjegyzése);
· Bérczi Szaniszló bejelentette, hogy az ELTE újból Hold-kõzeteket és marsi eredetû meteoritokat kapott, amik ismeretterjesztésre is felhasználhatóak;
· Lovász László – mint a Gazdasági Bizottság elnöke – javaslatot terjesztett elõ az elmúlt évet taglaló gazdasági beszámolóra vonatkozóan;
· az ügyvezetõ az Elnökség tagjaitól cikkek megírását kérte, a folyamatosan megjelenõ Ûrkaleidoszkóp részére.

Jegyzõkönyv a MANT 2004. július 5-én megtartott Közgyûlésérõl

Jelen voltak a jelenléti ív adatai szerint:
Gödör Éva, Gál Gyula, Ponori Thewrewk Aurél, Szalai Sándor, Bérczi Szaniszló, Tóth Pál, Dúll Gábor, Österreicher Tamás, Földi Tivadar, Szentpéteri László, Both Elõd, Horvai Ferenc, Neizer Teréz Zita, Németh Ferenc, Nagy Elemér, Fehér István, Karmos György, Tátrallyay Mariella, Mészáros István, Varga András, Dancsó Béla, Lovász László, Szûcs Zoltán Pál, Kelemen János, Apáthy István, Frey Sándor, Bogárdi László, Bán András

Kimentését 16 tagtársunk kérte.

Both Elõd megnyitotta a Közgyûlést, és bejelentette, hogy Magyari Béla elnök a távolléte miatt õt kérte fel elnökölni. Felkérte Bán András ügyvezetõt, készítse el a jegyzõkönyvet, majd két jegyzõkönyv hitelesítõt kért – Gödör Éva és Horvai Ferenc vállalkozott erre. A Közgyûlés elfogadta a jegyzõkönyvvezetõ és a hitelesítõk személyét. (Bogárdi László tagtársunk is ajánlkozott jegyzõkönyv-hitelesítõnek, ám a jegyzõkönyvvezetõ ezt megköszönve elhárította azzal, hogy a hitelesítési procedúra egyszerûbb budapestiekkel – lévén Bogárdi László vidéki tagtársunk.)
Both Elõd megállapította, hogy a Közgyûlés az alacsony részvételi létszám miatt nem határozatképes, ezért azt 15 órára újból összehívta. Ez után felkérte az elõadókat, tartsák meg program szerint elõadásukat.
[Szentpéteri László a magánûrhajókról és magánûrhajósokról beszélt – különös tekintettel a SpaceShip One program sikeres végrehajtására. A hozzászólások közül többek között említést érdemel Gál Gyula okfejtése arról, milyen nehézségekbe ütközik a légkör és a világûr határának és elválasztásának jogi definíciója. Majd Horvai Ferenc beszámolóját hallottuk és láttuk a Cassini-szonda elsõ eredményeirõl és a további tervekrõl – abból az alkalomból, hogy a szonda sikerrel elérte a Szaturnuszt.]
Both Elõd megnyitotta a 15 órára összehívott Közgyûlést, bejelentette, hogy ez már – Alapszabályunk értelmében – a létszámtól függetlenül határozatképes. Majd Magyari Béla távollétére és megbízására hivatkozva felolvasta és kommentálta a közhasznúsági beszámolót. Hozzátette, hogy a beszámoló gazdasági adatait a Gazdasági Bizottság elnöke pontosítja még, ha ez szükséges. Kérte a jelenlévõk hozzászólását. Hozzászólás nem volt, így kérte a Közgyûlést, fogadja el a beszámolót; a Közgyûlés egyhangúlag elfogadta.
Ez után Both Elõd felolvasta a Gazdasági Bizottság beszámolóját (amit az Elnökség korábban már jóváhagyott), mivel a Gazdasági Bizottság elnöke még nem érkezett meg.
Lovász László, a Gazdasági Bizottság elnöke idõközben megjött, és az elhangzott beszámolóval jóváhagyólag egyetértett.
Gál Gyula, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke felolvasta az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóját. Kérdés, hozzászólás a két beszámolóhoz nem volt.
Both Elõd kérte a Közgyûlést, hogy a Gazdasági Bizottság és az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóját fogadja el. A Közgyûlés mindkét beszámolót külön-külön egyhangúlag elfogadta.
Bán András ügyvezetõ bejelentette, hogy a fõtitkári beszámolót az idei januári tisztújító Közgyûlés alkalmával a leköszönõ fõtitkár elõvezette, amit akkor a Közgyûlés egyhangúlag el is fogadott.

Both Elõd bejelentette, hogy a jelenléti íven azért kéri az e-mail címeket, mert a továbbiakban a Körlevelet és az Ûrkaleidoszkópot az azt igénylõknek drótpostán juttatjuk el.
Bán András ezt kiegészítette azzal, hogy a lehetõségek szerint a drótposta a jövõben felválthatja a szokásos levél-postát, ám az egyéb postáznivalót – meghívók, szóróanyagok, Asztronautikai Tájékoztató – a továbbiakban is postai úton küldjük el.
Szentpéteri László a Közgyûlés során késõbb még javasolta, hogy a MANT Körlevélben megjelent felhívása a „rendes posta” drótpostával történõ felváltásáról legyen sokkal hangsúlyozottabb formában szedve.

Both Elõd bejelentette, hogy az ûrtábor az elõzetes információkkal összhangban augusztus 9-14-e között lesz Kiskunhalason. Erre még további jelentkezõket várnak. Kérdéses még, az ûrtábor szokásos pólója elõállításának anyagi oldalát ki fedezi. Ebben az ügyben szponzorok jelentkezését várjuk. Az Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium idén november 18-20-a vagy 19-21-e között lesz Debrecenben. Az ÛRTANítás ez évi második rendezvényét a IV. negyedévre tervezzük, amelyre 40-50 fõs hallgatóságot várunk. Legnagyobb gondunk a rendezvény reklámja, az információ kellõ mértékû terjesztése.
Gödör Éva megköszönte azokat a törekvéseket, amelyek a MANT információk drótpostán történõ terjesztését szolgálják. Javasolta továbbá, tegyünk ismertetõket az eddigi ÛRTANításokról a Természet Világába és az Élet és Tudományba.
Both Elõd és Kelemen János elmondta, hogy az ÛRTANítás további programját abból építsük fel, ami az iskolai elméleti felkészítésbõl hiányzik, és ezt egészítsük ki az ûrkutatás újdonságaival, valamint az ûrcsillagászat és az ûrkutatás összefogásából eredõ információkkal.
Gödör Éva megkérdezte, hogy áll az ÛRTANítás rendezvény tervezett akkreditációja.
Kelemen János elmondta, hogy a szándék megvan, de a kapcsolatot még nem vettük fel a minisztériummal.
Frey Sándor hozzáfûzte, hogy az akkreditáció kétélû, mert az akkreditált rendezvény látogatása pénzbe kerül, és akkor ezért nem jelentkeznek rá.
Nagy Elemér javasolta, hogy az ÛRTANítást hirdessük posztgraduális képzésként, és ezzel felkereshetjük a megyei pedagógiai központokat. Megkérdezte, a korábbi alkalmakkor az információ hogyan jutott el a célzottakhoz.
Bán András azt válaszolta, hogy a Körlevélbõl minden tagunk megtudhatta, továbbá kapnak felhívást a korábbi résztvevõk, és küldtünk az esszépályázatokra felkészítõ tanároknak is.
Apáthy István elmondta, a fizika tanároknak szokásos akkreditált képzésén is megjelenhetünk vendégként – mint a program egy része, fél nap terjedelemben. Ez ugyan nem helyettesíti az ÛRTANítást, azonban komoly nyilvánosságot jelentene. Ebben az ügyben már küldött egy levelet a Magyari Bélának, amire egyelõre nem érkezett válasz.
Gödör Éva hozzátette, hogy a rendezvény felhívásunkat tegyük közzé a Fizikai Szemlében és az Élet és Tudományban.
Both Elõd ezt kiegészítette azzal, hogy a felhívást el kellene juttatnunk a földrajz tanároknak is.
Frey Sándor elmondta, rendeznek ankétot együttesen az általános iskolai és a középiskolai fizikatanároknak, ahol tanácsos lenne személyesen meghirdetnünk magunkat.

Both Elõd megköszönte a megjelentek munkáját, és bezárta a Közgyûlést.

Budapest, 2004. július 5.

Dr. Both Elõd sk. (a MANT alelnöke),
Bán András sk. (jegyzõkönyvvezetõ)

A jegyzõkönyv hiteléül:
Dr. Gödör Éva sk., Horvai Ferenc sk.


Aktuális   Archívum
Frissítve: 2004.09.19.
Impresszum
kezdolap