A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2004. január
Archívum

2004. I. szám január

„2004”

Kedves Tagtársunk!
Az újévre felkészülve folyvást megújuló feladatunk a tagdíjak ügye. Mint tudjuk, a 2002. évi ren-des Közgyûlésünk alkalmával 2003-tól a tagdíj összegét megváltoztattuk évi 1800.- Ft-ra (diákoknak és nyugdíjasoknak 900.- Ft), és ez érvényben van a 2004-es tagdíjra nézve is. Természetesen a tiszteleti tagok továbbra sem fizetnek tagdíjat! Ez alkalommal is mellékeljük a befizetéshez a csekkeket (az új számlaszám szerint – lásd alább a felhívásunkat). Ezekre igyekeztünk rávezetni kedves Tagtársaink esetleges tagdíj-elmaradását; értelemszerûen mindazoknak a kedves Tagtársaknak nem küldünk csekket, akiknek a 2004. évi tagdíjbefizetése már rendezett. Ezzel kapcsolatban is-mét meg kell jegyezzük, hogy a nyilvántartásunkat egy számítógép õrzi, amely olykor önkényesen következetlen; aki pedig kezeli – a Társaság ügyvezetõje –, ember, tehát szándéka ellenére tévedhet. Reméljük, hogy ez a kollektív tévedés az utóbbi alkalmakhoz mérten lecsökkent, de sajnos, óhatatlanul még mindig elõfordulhat. Ezért az ügyvezetõ elõre is elnézést kér mindazoktól, akik nyilvántartásával nem a helyes úton jár. Kéri viszont ebben az esetben az érintettek jó-szándékú korrekcióját, hogy a nyilvántartás minél kevésbé legyen neveletlen. Kedves Tagtársaink szíves együttmûködé-sét elõre is köszöni az ügyvezetõ! (2001-ben és 2002-ben a tagdíj 1500 Ft volt – tanuló-nyugdíjas: 750 Ft .)


Figyelem!

Bankszámla számunk (ami idáig a K & H Bank, 10200830-32310054-00000000 volt) megváltozott: Konzumbank 11300359-00998088-00000000, így a régi csekk már nem használható fel. A régi számlaszámra történõ befizetések több oldalról is bonyodalmat okozhatnak, így kérem, hogy a régi csekkeket szíveskedjék megsemmisíteni. Banki átutalásnál az új számlaszámot kérjük használni.

Szíves figyelmét, együttmûködését köszönöm!

– 1% –

Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira, s ha megte-heti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismerõseit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 2003-ban több mint 450 ezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán! A lap alján mellékeljük a felajánláshoz szükséges szokásos cé-dulát, amit adóbevalláskor lehet leadni. Köszönjük jó szándékát és segítségét! Adószámunk változatlan: 19011084-1-41


"

Rendezvényeink voltak:

2003. december 6-án lezajlott egész napos rendezvényünk az ÛRTANítás – 2003, amelynek a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikum adott helyszínt; vendéglátónk, dr. Horváth László, az Elnökségünk tagja, aki a Technikum igazgatója. Ezen az egyelõre zártkörû szemináriumon az asztronautika és az ûrtan iránt érdeklõdõ általános és középiskolai tanárok vehettek részt az elõzetes jelentkezésük alapján. A sikerre való tekintettel szeretnénk, ha ez a rendezvény évrõl évre megismétlõdne, és reméljük, hogy beépíthetjük a tanárok rendszeres továbbképzésébe.

– & –

2003. december 8-án délután 14:00 és 17:00 óra között a Közlekedési Múzeum nagyelõadó termében tartottuk meg elõadói ülésünket 100 éves a repülés és az ûrrepülés címmel. Rendezvényünk – amelyen több mint hatvan látogató vett részt, közöttük a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanulói, valamint két szlovákiai vendég – közös szervezésû a vendéglátó Közlekedési Múzeummal, valamint a Gépipari Tudományos Egyesület Repülõgép Szakosztályával.
A rendezvény „nulladik” programja a Múzeumban kiállított Szojuz ûrkabin megtekintése volt, amelyet dr. Magyari Béla mint kiképzett ûrhajós kísért szakértõ magyarázattal, majd válaszolt a kérdésekre.
Dr. Katona András, a Múzeum fõigazgatója tartotta meg az ünnepélyes megnyitót, majd kezdetét vette az elõadói ülés, amelynek elsõ felében az aviatikáé volt a fõszerep.
Elõször Szabó Attila, a Közlekedési Múzeum muzeológusa – aki egyben Elnökségünk tagja – beszélt a motoros repülés történelmét elindító Wright-testvérek munkásságáról és életérõl.
Ezt követte dr. Rohács József egyetemi tanár, a Gépipari Tudományos Egyesület Repülõgép Szakosztályának elnöke, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Repülõgépek és Hajók Tanszéke vezetõjének elõadása a motoros repülés 100 évérõl, amelyekben kifejtette – a mindennapi ember számára meglepõ – gondolatait a repüléstudomány szemszögébõl.
A szünet után az asztronautikáról volt szó. Elõször dr. Mészáros István – Elnökségünk tagja – mesélt az elsõ emberes Holdra szállás programjáról, az Apollóról. A történelmi visszaemlékezés mellett a Hold geológiájának megismerésébõl is kaphattunk ízelítõt.
Ez után dr. Horváth András – a MANT alelnöke – beszélt a Nemzetközi Ûrállomás fölépítésének történetérõl, a jelenlegi állapotról és futó programjairól, majd felvázolta az ISS lehetséges jövõjét is. Meglepõ végig gondolni azt, hogy az ûrállomás hányféle tudományágat köt össze – legyen az alaptudomány, illetve alkalmazott tudomány!
Végezetül dr. Almár Iván, Társaságunk örökös tiszteletbeli elnöke tartott zárszót, amelyben – egy Arthur Clarke-tól kölcsönzött szellemes gondolatot tovább fûzve – összehasonlította az aviatika és az asztronautika történetének fontosabb mérföldköveit a kronológia visszfényében.
A minden technikai berendezéssel modernül felszerelt elõadóteremben az elõadások mindenkor színes – olykor mozgóképekkel is tarkított – illusztrációkkal kibõvítve hangzottak el.
Rendezvényünk szép példáját nyújtotta a több intézmény együttmûködését is összefogó tudományos és ismeretterjesztõ eseményeknek. Társaságunk egyben köszönetet mond a szervezésben és a lebonyolításban résztvevõ Közlekedési Múzeumnak és a Gépipari Tudományos Egyesület Repülõgép Szakosztályának.
Külön köszönet illeti a Közlekedési Múzeumot a vendéglátásért és a technikailag is minden igényt kielégítõ elõadóterem rendelkezésünkre bocsátásáért!

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2004.01.31.
Impresszum
kezdolap