A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2002. július-augusztus
Archívum

 

Július 26-a és augusztus 4-e között a MANT három tagú delegációja vesz részt a Nemzetközi Ûrtáborban az Egyesült Államokbeli Huntsville-ben. Elnökünk, dr. Magyari Béla kiképzett ûrhajós vezetésével Bodó Zsófia - aki ûr-ügyben már járt korábban is az Egyesült Államokban -, valamint Kozma János utazik. A két diák a legutóbbi esszépályázaton elért eredményének köszönheti meghívását.

~ ? ~

Az itthoni ûrtábort - a korábbi hírekkel összhangban - Székesfehérvárott rendezzük meg augusztus 12-e és 17-e között. Ahogy ez már lenni szokott, idén is neves elõadók fognak közremûködni, lesz tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás és vetélkedõ is.


Diákpályázat!

A NASA pályázatot írt ki diákoknak egy marsi kolónia, vagyis egy lakható Mars-bázis tervezésére. A pályázat címe "Imagine Mars". Részletek a http://ImagineMars.jpl.nasa.gov honlapon.

= ? =

Az alábbiakban folytatjuk a Közgyûlésen elhangzott beszámolók leközlését:


Ellenõrzõ bizottsági jelentés a Magyar Asztronautikai Társaság Közgyûléséhez

Tisztelt Közgyûlés! I.

Az Ellenõrzõ Bizottság a MANT érdemi munkájával kapcsolatban a közhasznúsági és a fõtitkári beszámolókban foglalt adatok figyelembevételével megállapítja, hogy a Társaság tevékenysége megfelelt az Alapszabályban (2.§ 2. pont) meghatározott céloknak: az oktatás, a nevelés, képességfejlesztés, tehetségkutatás, ismeretterjesztés, tudománytörténet, környezetvédelem, békés célú kutatás feladatainak.
A fõtitkári beszámolóban foglalt rendezvények közvetlenül vagy közvetve e célokat szolgálták, az Alapszabály keretei közt, a jogszabályoknak megfelelõen bonyolíttattak le. Ez anélkül megállapítható, hogy az eredményeket az egyes szakosztályokra lebontva vizsgálnánk. Az újszerû feltételek a Társaságban bennfoglalt vagy vele kapcsolatban álló tényezõk együttmûködését igényelték és valósították meg, ami minden esetben alapszabály-szerûen történt.
Megállapítható továbbá, hogy a Társaság érdemi tevékenysége a jogszabályban elõírt és Alapszabályban körvonalazott közhasznúság követelményeinek is megfelelt.

II.

Az Ellenõrzõ Bizottság a Gazdasági Bizottság jelentésének birtokában annak adatait szúrópróba-szerûen vizsgálta. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy
· a cél szerinti juttatások és támogatások hovafordítása rendben teljesült;
· az eredmény-kimutatás eredeti bizonylatokkal, a mérleg okmányokkal és leltárakkal alátámasztva megfelelõ;
· a leltárak a valóságot tükrözik;
· az alapbizonylatok formailag és tartalmilag megfelelnek a jogszabályi elõírásoknak;
· a személyi kifizetések dokumentáltak, ideértve az adó- és járuléklevonások megtörténtét.

Az Ellenõrzõ Bizottság mindezek alapján a közhasznúsági jelentés elfogadását javasolja a t. Közgyûlésnek.

Budapest, 2002. június 10.


Dr. Gál Gyula sk., az Ellenõrzõ Bizottság elnöke

 


A Magyar Asztronautikai Társaság
Közhasznúsági beszámolója a 2001-es évrõlA Fõvárosi Bíróság a Magyar Asztronautikai Társaságot (MANT) közhasznú szervezetté nyilvánította, így a 2001-es évrõl szóló MANT beszámolót az 1997 évi CLVI. Törvény elõírásainak megfelelõen állítottuk össze.

1. A MANT alapszabálya számos tevékenységet sorol fel - mint a Társaság közhasznú tevékenység összetevõit. A 2001-ben végzett munkáról tényszerûen és részletesen ad számot a Fõtitkári Beszámoló. Itt csak azt emeljük ki, hogy 2001-ben is szerveztünk bizonyos szakosztályi rendezvényeket, megjelentettük az Ûrkaleidoszkópot, társrendezõi voltunk az Ûrnapnak, megrendeztük szokásos ifjúsági esszépályázatunkat és nyári Ûrtáborunkat.

2. Pénzügyi szempontból a 2001-es év erõsen veszteséges volt.
Költségvetési támogatást a MTESZ-en keresztül kaptunk 197.828.- Ft értékben.
Alapítványi támogatásunk éves összege 120,000.- Ft-ot tett ki.
Az Ifjúsági Ûrtáborhoz adott közvetlen céltámogatások összege 195,000.- Ft volt.
Személyi jövedelemadójuk 1%-val tagjaink összesen 252,668.- Ft-tal támogatták a MANT munkáját.
A pénzügyi helyzetünkrõl szóló szakszerû beszámolót a Gazdasági Bizottság elkészítette.

3. A MANT tevékenységének mind szakmai, mind pedig pénzügyi vonatkozásait, valamint ezek törvényi megfelelését a MANT Ellenõrzõ Bizottsága tekintette át, és rendben találta.

4. A MANT tisztségviselõi munkájukért ellenszolgáltatásban nem részesültek.

5. A MANT továbbra is ellátta azokat a feladatokat, melyek abból adódnak, hogy bizonyos nemzetközi szervezetekben (pl. Nemzetközi Asztronautikai Szövetség - IAF) Magyarországot képviseli. A nemzetközi szervezeteknél (IAF, IAA) kapcsolattartónk Dr. Almár Iván volt.

6. Javaslom, hogy a Gazdasági Bizottság, az Ellenõrzõ Bizottság, valamint a fõtitkár beszámolóját és ezen összefoglaló áttekintésbõl álló közhasznúsági beszámolót a MANT mai Közgyûlése vitassa meg és fogadja el.


Budapest, 2002. június 10.

Dr. Magyari Béla sk., a MANT elnöke


A Magyar Asztronautikai Társaság
2001. évi fõtitkári beszámolója· A MANT legutóbbi közgyûlése a Társaság vezetése számára feladatként kijelölte:
· a Társaság anyagi helyzetének megõrzését,
· a Társaság jogszabályok szerinti mûködésének biztosítását,
· az ifjúság körében végzett felvilágosító és oktató munka folytatását,
· az új kutatógárda nevelését,
· a 40. Gagarin, a 20. Space Shuttle és a 10. MÜI évforduló megfelelõ megemlékezéseit,
· nyugdíjba vonuló ügyvezetõnk megfelelõ pótlását, a zökkenõmentes átmenet biztosítását,
· a MANT számítástechnikai és távközlési eszközeinek felújítását,
· az Ûrkaleidoszkóp és az Asztronautikai Tájékoztató megjelentetését, továbbá
· az Ûrnap közös megszervezését, valamint a Természet Világa Világûr különszámának közös sajtóbemutatóját a MÜI-vel.

· A Társaság anyagi helyzete ebben az évben - részben a MANT vezetésén kívülálló okokból - jelentõsen romlott. Errõl részletes adatokat, illetve információkat a Gazdasági Bizottság és az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója tartalmaz.

· A tárgyévben az Intézõbizottság (IB) 6 ülést, a MANT Elnöksége 2 ülést tartott, a MANT jogszerûen mûködött.
· Az ifjúság nevelésének és az új kutatógárda oktatásának legfontosabb elemei a következõk voltak:
· a Magyar Ifjúsági Ûrtábor (Debrecen) augusztusban, 44 diák (köztük öt határon túli) részvételével. A rendezvényen a legjobb hazai szakemberektõl több mint húsz elõadás hangzott el, illetve foglalkozás zajlott le. A tábor kiemelkedõ programja volt az MTA Atommagkutató Intézetének és a Napfizikai Obszervatóriumnak a megtekintése. Az idei Ûrtábor helyi önkormányzati támogatás nélkül zajlott. Kiemelt témái a Mars, a magyar ûrtevékenység és az ûrközpontok voltak, ezek mindegyike egyenként 3-4 foglalkozással, illetve elõadással szerepelt.
· A Huntsville-i (USA) Nemzetközi Ûrtáborba (International Space Camp) újabb magyar delegációt küldtünk, Neizer Zita mûegyetemi hallgató, valamint Csengeri Timea és Giber Kristóf középiskolás diákok személyében.
· Az amerikai The Planetary Society által kiírt Red Rover Goes to Mars rajzpályázat magyarországi válogatójának megrendezése. Ennek eredményeként Együd Márk a kategóriájában a nemzetközi döntõben különdíjas lett.
· Az új kutatógárda nevelésében fontos feladat volt a 2001. évi Ûrnap megszervezése a Magyar Ûrkutatási Irodával közösen, a múlt és utolsó negyedévében. Itt fiatal kollégáink a legfrissebb hazai eredményekbõl kaptak ízelítõt, és Viehböck osztrák ûrhajósnak köszönhetõen megismerhették a Boeing Space and Communication Business Unit tevékenységét, illetve Bakos Ágnesnek köszönhetõen a Nemzetközi Ûregyetem munkáját.
· A Gagarin és a Shuttle évfordulókról a DATA Szakosztály, valamint a - Repülõ és Ûrorvosi Társasággal közösen - a Kecskeméti Csoport emlékezett meg. /A hazai eredmények, a MÜI évforduló/

· 2001 tavaszán - több évtizedes munka után - nyugdíjba vonult ügyvezetõnk, dr. Abonyi Ivánné, akinek tevékenységét társadalmi jutalommal is elismertük. Helyére Bán Andrást vettük fel, aki nem sokkal késõbb a debreceni ûrtábort szervezésével már bizonyíthatta rátermettségét. Ez a váltás mindenki számára nyilvánvaló nehézségeket jelentett.

· A beszámolási idõszak közepére sajnos állandósult elnökünk betegsége, így a mindennapi munkában már nem tudott részt venni. Elnökünk szeptember 3-án bekövetkezett halálával egy még a korábbiaknál is nehezebb idõszak következett, hisz Társaságunk 2001. december 10-ig elnök nélkül mûködött. A rendkívüli elnökválasztó közgyûlés ekkor - többes jelölés után - dr. Magyari Bélát választotta elnöknek.

· Adományoknak köszönhetõen Társaságunk 2001-ben egy új üzenetrögzítos faxszal és két használt számítógéppel gazdagodott. Sajnos a két PC hosszú távon sem oldotta meg problémáinkat, így a számítástechnikai gondok áthúzódtak 2002-re.

· A fent említett nehézségek ellenére is megjelent az Ûrkaleidoszkóp valamennyi száma, ugyanakkor, az Asztronautikai Tájékoztatót - többszöri sikertelen pályázatok "eredményeként" - 2001-ben sem sikerült kiadnunk.

· 2001-ben is voltak díjaink:
· A MANT idei Fonó Albert Díját dr. Erdõs Géza,
· Nagy Ernõ Díját dr. Borza Tibor, míg
· nagyméretû Fonó Albert Emlékplakettjét Franz Viehböck osztrák ûrhajós kapta.
· Erõsítendõ a jogi tagok, illetve lelkes egyéni támogatóink kötõdését Társaságunkhoz, idén bevezettük a "Magyar Asztronautikai Társaságért" elismerõ oklevelet (melyet elsõ alkalommal Horvai Ferencnek és Taracsák Gábornak ítéltünk oda), illetve 2001-tõl valamennyi jogi tagunknak, illetve munkánkat jelentõsebb összeggel vagy eszközzel támogató intézménynek emléklapot nyújtottunk át.

· Megkezdtük a MANT Könyvtárának gyarapítását. A beszámolási idõszakban több új ingyenes folyóirat, periodika jelent meg kiskönyvtárunkban. Elkezdtük egy oktatási CD-tár kialakítását is, mely jelenleg már közel félszáz CD-t tartalmaz Tagtársainknak köszönhetõen. Sajnos ezt addig, amíg a MANT számítástechnikai helyzete nem oldódik meg, nem tudjuk közkinccsé tenni.

· Az IB értékelte a Szakosztályok és a Csoportok mûködését, és megállapította, hogy a tárgyévben a legaktívabb a DATA Szakosztály, az Ifjúsági Csoport, valamint a vidéki csoportok közül a Kecskeméti és a Székesfehérvári volt.
· A MANT 2002-es rendezvényterve:
· Konzultáció a Magyarország és a Világûr c. ifjúsági esszépályázat résztvevõi számára
· Magyar diákok részvétele a huntsville-i Nemzetközi Ûrtáborban
· A IX. Magyar Ûrtábor megrendezése (Székesfehérvár)
· A 2002-es Ûrnap közös megrendezése a MÜI-vel
· Ifjúsági Ûrfórum rendezése

· A MANT további feladatai:
· az Ûrkaleidoszkóp és az Asztronautikai Tájékoztató megjelentetése
· a hazai ûrtevékenység fokozott népszerûsítése
· a MANT irodatechnikai helyzetének megoldása
· a MANT anyagi helyzetének erõsítése, az idei jelentõs hiány lehetõségek szerinti felszámolása


Budapest, 2002 június 10.

Szentpéteri László sk., a MANT fõtitkára


- & -

A továbbiakban - a hely kihasználása végett, Ûrkaleidoszkópunk kiegészítéséül - három ûrhírt közlünk:


Ûrturizmus

Egy közvélemény-kutatási felmérés szerint a gazdag amerikaiak 7%-a vállalkozna egyhetes ûrutazásra 20 millió $-ért. Ha szuborbitális repülésre (ûrugrásra) 100 000 $-ért már be lehetne fizetni, akkor 19% jelent-kezne. A Nemzetközi Ûrállomáshoz októberben induló Szojuz ûrhajón lévõ szabad helyre Lance Bass popsztár és Lori Garver, a NASA egyik korábbi vezetõ nõi alkalmazottja pályázik, de egyiküknek sincs még együtt a szükséges 20 milliója. Mindketten megszerezték viszont Moszkvában az igazolást, hogy orvosilag ûrrepülésre alkalmasak. Viszont kiképzésük majd' fél évet venne igénybe, úgy hogy valószínuleg lekésik a startot. (Space News - A. I.)


Izraeli kémhold

Május 28-án sikeresen startolt és egyenlítõi pályára állt Izrael újabb, 300 kg-os kémholdja, az Ofeq 5. Feloldóképességét nem közölték. Az Ofeq 5 az 1995 áprilisában indított Ofeq 3 utódja, amely 1998 óta nem mûködik. (1998-ban az Ofeq 4 startja nem sikerült.) A 2000 decemberében felbocsátott Eros A1 izraeli távérzékelési holddal együtt (amely poláris pályán kering) elsõsorban Irán Shihab-3 rakétájának fejlesztését és az iraki csapatmozgásokat figyeli. (Space News - A. I.)

Milyen forró lehet a Vénusz?

A Vénusz felszíni hõmérséklete tökéletes példája az erõs üvegházhatásnak. Bár a jelenlegi átlagos 735 Kelvin fokos (= + 462 °C) felszíni hõmérséklet magasnak tûnik, felvetõdhet a kérdés: lehet-e még melegebb a Vénuszon? Mivel a felszín fiatal és aktív, a légköri üvegházgázok mennyisége a vulkanizmus révén jelentõsen változhat. Mark A. Bullock és David H. Grinspoon (Sdouthwest Research Institute) modelljei szerint a heves vulkáni aktivitás még közel kétszáz fokkal emelheti a hõmérsékletet. A fõ tényezõ ekkor már a vízgõz lehet, amely a széndioxidnál is hatékonyabban tartja vissza a meleget. A vulkáni gázkibocsátás során erõsödik a légköri felhõképzõdés és az üvegházhatás. A két folyamat a felszíni gáz kõzetekbe nyelõdésével együtt hosszú idõtartamú ciklusokat hoz létre, és változtatja a felszíni hõmérsékletet. Mindez a légkör fûtésén és a légnyomáson keresztül hat vissza a bolygó belsejére. A fenti két kutató 920 Kelvin fokra teszi a Vénusz maximális felszíni hõmérsékletét. Minél melegebb ugyanis egy test, a sugárzás nagy részét annál a rövidebb hullámhosszúságú tartományban bocsátja ki. A fenti hõmérsékleten a sugárzási maximum a 2,1 - 2,7 mikrométer közötti tartományba esik, ahol a légkör átlátszó. Ilyenkor tehát a hõ el tud távozni a felszínrõl. További érdekesség, hogy a légköri hõmérséklet emelkedésével a felhõzet egyre jobban elpárolog, azaz tisztább lesz az atmoszféra. A fentiek közremûködhetnek a Vénusz összetett légkör-felszín fejlõdési rendszerének ciklusaival. (Sky and Tel., Meteor - Kru)


Ø o ×

Elnézést kérünk a nyomda nevében azért, mert a júniusi Körlevelünk negyedik oldalának tetejérõl jórészt lemaradt, hogy az A Gazdasági Bizottság beszámolója.


Aktuális   Archívum
Frissítve: 2002.08.10.
Impresszum
kezdolap